תקנון

1. כללי

א. אתר האינטרנט mrquick.co.il (להלן: “האתר” ו/או ”החברה” ו/או ”הנהלת האתר” ו/או “MrQuick”) מופעל ע”י מיסטר קוויק בע”מ, ח.פ. 512450552, ומשמש כאתר סחר לרכישת מוצרים ע”י ציבור גולשי האינטרנט (להלן: “המכירות”).

ב. בכל מקום בתקנון זה שיש שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

ג. שימוש באתר, הצטרפות למועדון האתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה ע”י האתר, מהווה את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינו מסכים לתנאי מתנאיו הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר או להצטרף למועדון הלקוחות.

ד. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש מכל סוג שיעשה על ידי הלקוח באתר, ומהוות את הבסיס המשפטי בין הלקוח לאתר. אי לכך, הלקוח נדרש לקרוא הוראות התקנון במלואן ובעיון.

ה. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים, בין שהינם תחת ניהולה של מיסטר קוויק בע”מ ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.

ו. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

ז. שאלות לגבי האתר, המוצרים והשירותים המוצגים באתר, כולל שאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים או שירותים שיירכשו באמצעות האתר ניתן לפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני: info@mibebe.co.il ו/או בטלפון: +972 54-744-4986 או במספר הפקס: 02-6431456 האתר יעשה את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה אליו בתוך 72 שעות.

ח. הכתובת למשלוח דואר: ת.ד. 23460 ירושלים מיקוד 9123401.

2. הליך הרכישה:

א. הסכומים והמחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ.

ב. לצורך ביצוע הזמנה של מוצר, נדרש הלקוח תחילה לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא. בנוסף יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו.

ניתן לבצע רכישה גם ללא הרשמה לאתר.

יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, אחרת לא נוכל להבטיח את מימוש ההזמנה.

ג. לרכישת מוצר באמצעות הטלפון, יש להתקשר למספר הטלפון המצוין באתר ולמסור את הפרטים הנדרשים: שם קונה, כתובת למשלוח, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. נציג האתר יאשר את הימצאותו של הפריט במלאי ואפשרות הלקוח להזמינו.

ד. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר, אשר חלקם מוזכרים בסע’ ב’ ו/או ג’, יחשב לביצוע הזמנה ע”י הלקוח. עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, הפעולה תאושר והמוצר ישלח. חיוב הלקוח עבור המוצר, יתבצע דרך כרטיס האשראי, או באמצעות העברה בנקאית, וזאת לאחר קבלת אסמכתא מהלקוח על ביצוע העברה.

ה. אישור סופי של ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברת האשראי, או בדיקת קבלת התשלום באמצעות העברה בנקאית, והכל בכפוף להמצאות המוצרים במלאי. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה ע”י חברת האשראי.

ו. למען הסר ספק, משלוח הדואר האלקטרוני ללקוח אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את האתר. רק הרישום שנרשם במחשבי האתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

ח. במידה וההזמנה לא אושרה ע”י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה על כך.  יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר קבלת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע”י מבצע הפעולה. מועדי המשלוח יחולו רק לאחר קבלת האישור מחברת האשראי.

ט. לתשומת ליבו של הלקוח – הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

י. לתשומת ליבו של הלקוח – המוצרים השונים המוצעים באתר יתכן ואינם מצויים ומוחזקים בכל עת במלאי, ולכן הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאות מלאי מספק של המוצר המוצע למכירה.

החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.

עם זאת, יובהר כי מיסטר קוויק בע”מ עושה כמיטב יכולתה כדי לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי במועד הצעת המוצרים למכירה ועד למועד אספקתם.

במידה ויתברר כי מסיבות כלשהם המוצר אינו במלאי ‘החברה’, תישלח הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, מיסטר קוויק בע”מ תהא רשאית להציע ללקוח מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן, או במידת האפשר להזמין יצור מיוחד של המוצר ללא תוספת עלות אך תוך עיכוב בזמן האספקה. במידה ותתקבל הצעתה, יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש. היה והלקוח אינו מעוניין במוצר החלופי, הוא יהא זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל ההזמנה ו- החברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הלקוח או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם, למעט בגין קבלת מוצר חלופי או ביטול עסקה כאמור.

ללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי מיסטר קוויק בע”מ בגין היעדר מלאי כאמור, לרבות בגין רכישה או זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו”ב.

יא. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין ההוראות הכלליות הנוגעות למכירות לבין הוראות ספציפיות שנקבעו להלן בתקנון ביחס לסוג מסוים של מכירה, יגברו ההוראות הספציפיות הנוגעות לאותה המכירה.

3. מדיניות אספקה ומשלוחים:

א. האתר יספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי\העברה בנקאית כמפורט לעיל, לכתובת שהלקוח הקליד או מסר בעת ההזמנה, תוך המועד הקבוע בדף המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

ב. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאי האתר לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

‘החברה’ רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב הלקוחה. לפי המחירים המעודכנים באתר בעת ביצוע התשלום.

ג. זמני האספקה של המשלוחים הם בתוך 3-5 ימי עסקים [א-ה] מיום קבלת ההזמנה, יום ההזמנה אינו נחשב לצורך חישוב ימי העסקים, ליעדים מרוחקים זמן האספקה יהיה עד 5 ימי עסקים.

ד. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו לרבות שביתות, השבתות וכיוצ”ב.

ה. התקנון של הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההובלה יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את הלקוח.

ו. זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

ז. מובהר בזאת כי יום קבלת ההזמנה אינו נחשב לצורך חישוב ימי האספקה.

ח. בזמן אספקת המוצר, רשאי האתר ו/או מי מטעמו לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

ט. במקרה של סירוב קבלת החבילה ע”י המזמין, יחוייב הלקוח בהוצאות השילוח אליו וחזרת המוצר למחסנינו.

י. עם קבלת המשלוח, על המשתמש לבדוק את תכולתו ואת התאמתו הן לפרטי הזמנה והן לפרטי החשבונית שנשלחה במייל. במקרה שתתגלה אי התאמה בעקבות הבדיקה הנ”ל או במקרה שנתגלה פגם במוצר,  על המשתמש להודיע על כך למוקד שירות הלקוחות של המפעילה בתוך יום עסקים אחד לאחר מועד האספקה. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המשתמש את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של הפריטים ו/או את החיוב/זיכוי הכספי למשתמש, לפי העניין וככל שמתחייב על-פי דין.

4. כשרות להשתמש באתר:

א. לקוח רשאי לבצע הזמנות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

   א.1. הלקוח כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והלקוח הינו קטין (מתחת לגיל 18) או שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יצורף אישור האפוטרופוס בכתב.

   א.2. הלקוח הנו בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

   א.3. הלקוח הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל או בחו”ל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

   א.4. הלקוח הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה האתר, רשאי למנוע מלקוח מלבצע הזמנה באתר אם:

   ב.1. הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

   ב.2. הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון;

   ב.3. הלקוח מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;

   ב.4. הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מהמעצבים ו/או מי מצד ג’ כלשהו.

5. סודיות מידע ומדיניות פרטיות

א. האתר לא יעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.

ב. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. אך בקיום מקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

ג.

ג.1: המשתמש יוכל לבקש להיגרע ממאגר המידע ו/או לבטל את הסכמתו לקבלת מידע שיווקי ולחדול מקבלת פניות וחומר פרסומי מהמפעילה באמצעות פניה בכתב לשירות הלקוחות של המפעילה. למען הסר ספק מובהר, כי ביצוע ההסרה עשוי לארוך עד 14 ימי עסקים מיום קבלת הפניה.

ג.2  ביקש משתמש שלא לקבל דוורים, תהיה המפעילה רשאית שלא להקנות/להעניק לו הטבות ו/או הנחות שחלות על משתמשים רשומים באתר.

6. ביטול עיסקה והחזרת מוצרים. 

6א. לקוח רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).

6ב. ניתן לבטל עיסקה ולקבל החזר כספי בתוך 3 ימי עסקים מיום קבלת ההזמנה.

6ג. ניתן להחזיר הזמנה ולקבל זיכוי לרכישה באתר בתוך 14 יום מיום קבלת ההזמנה. 

6ד. ניתן לבצע החלפה לפריט אחר בתוך 30 יום מיום ההזמנה.

6ה. ניתן להחזיר פריט שנרכש ב SALE ולקבל החזר כספי בתוך 3 ימי עסקים מיום קבלת המוצר.

6ו.ניתן להחליף פריט שנרכש ב SALE ולקבל בתמורתו פריט אחר או זיכוי כספי לרכישה באתר בתוך 7 ימים מיום קבלת המוצר בכפוף לתנאים הרשומים מטה.

6ז. ביטול הזמנה יעשה בכתב באמצעות הודעת סמס/ ווצאפ למספר 052-9324745/ פקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני המצויין בסעיף 1. ז’.

6ח.  בביטול הזמנה לפי הכללים לעיל, לא יחויב הלקוח אלא בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, [הזיכוי הוא עבור המוצר ולא עבור עלות המשלוח].

6ט.  ביטול ההזמנה ע”י הלקוח כפוף לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, כאשר התוויות מחוברות לאזיקון.

6י.  האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.

6יא.  בכל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף הביטול לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לאתר על חשבונו. במקרה זה הלקוח יחויב בדמי המשלוח ובדמי ביטול העסקה כחוק.

6יב. החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב פריט לאחר החזרתו.

6יג. לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט,  ולכן בעלי כרטיסי דיירקט זכאים לקבלת שובר לרכישה באתר בלבד.

7. ביטול הזמנה ע”י האתר

א. האתר רשאי לבטל הזמנה כולה או חלקה, במקרים הבאים:

   א.1. אם נפלה בהצעה טעות סופר כלשהי;

   א.2. במידה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונה ו/או צד ג’ כלשהו;

   א.3. כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה;

ב. ביטול המכירה יימסר לקונה בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה.

ג. במידה והתגלה כי המוצר אזל מהמלאי, או כי נפלה טעות בעקבות תקלה טכנית בתהליך הרכישה, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך.

ד. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

8. תנאים נוספים:

א. טעות סופר בתיאור המוצר לא תחייב את האתר.

ב. תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

ג. הספקים יהיו אחראים כלפי הקונה באחריות מלאה ומוחלטת בגין כל תאונה, חבלה, או נזק איזשהו, בלי יוצא מן הכלל שיגרמו לקונה באתר ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף ו/או לרכוש בשל מעשה או מחדל של המעצב ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו, בקשר ובכל הנובע מייצור, אספקה, התקנה והרכבה של המוצר ו/או ממעשה או מחדל של הספק או מי מטעמו כאמור לעיל.

ד. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע המוצג באתר לגבי הספקים והמוצרים, טיבם ואיכותם נמסרו לאתר- ע”י הספקים, ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה שלהם.

ה. האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז האתר שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.

ו. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

ז. הנהלת האתר רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר – לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

ז. אין בהצגת הספקים והמוצרים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע”י האתר.

ח. כל מידע, ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו.

ט. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת האתר, בכתב ומראש.

י. כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים עפ”י החוק.

יא. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.